Vostè està accedint al lloc web de CARROSSERIES MOLAS, SL http://www.carroceriasmolas.com de responsabilitat de CARROSSERIES MOLAS, SL amb CIF B-63.138.242 Les dades del Registre Mercantil són Tom 35 455, Full B -268.304, Foli 27 i Inscripció 1ª

Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S'entén per "usuari" tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L'usuari haurà d'utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l'usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

CARROSSERIES MOLAS, S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web. CARROSSERIES MOLAS, S.L. s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l'existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l'equip dels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de CARROSSERIES MOLAS, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut d'aquest lloc web, quedant reservada a favor de CARROSSERIES MOLAS, S.L. la seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a CARROSSERIES MOLAS, S.L. les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S'entenen compresos entre aquests drets, de manera enunciativa i no limitatiu, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema ...), així com sobre l'estructura , disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió , manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d'aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa acte zació per escrit de CARROSSERIES MOLAS, S.L.